Smålands stadgar

§1. Ändamål med verksamheten

Smålands Nation i Växjö är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Föreningen drivs av studenter vid Linnéuniversitetet, om inte särskilda skäl föreligger. Föreningen ska verka för ett innehållsrikt studentliv med fokus på kultur och särskilt levande musik.

§2. Medlemskap

För att bli medlem i föreningen krävs det att man betalar en medlemsavgift. Medlemsavgiften beslutas på det ordinarie eller extrainsatta årsmötet. Medlemskapet upphör automatiskt när medlemskortets giltighetstid passerat. Till hedersmedlem utses personer som på ett berömligt sätt tjänstgjort i Smålands Nations styrelse under minst två terminer. Utnämningen av hedersmedlem sker på förslag av styrelsen vid årsmötet. Hedersmedlemskap gäller på livstid i Smålands Nation.

§3. Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av:

 • 1 ordförande
 • 1 vice ordförande
 • 1 kassör
 • 1 sekreterare
 • Upp till 11 ledamöter

§4. Styrelsens ansvar

En styrelsemedlem är Smålands Nations ansikte utåt och ska alltid föregå med gott exempel. Styrelsen övervakar föreningens intressen samt kontrollerar att dessa inte strider mot föreningens stadgar. Styrelsen ser till att ekonomin och de ekonomiska redovisningsmetoderna sköts på ett tillfredsställande sätt. Styrelsen bör sammanträda minst en gång per månad under terminerna eller vid behov. Den är beslutsmässig när en majoritet av styrelsen, inklusive ordförande eller vice ordförande, är närvarande. Den avgående styrelsen ska vägleda den tillträdande styrelsen.

§5. Avstängning av styrelsemedlem

Om en styrelsemedlem på något sätt motverkar föreningens syfte eller missköter sig kan den bli avstängd från styrelsen och sin post. Det är styrelsen som beslutar om avstängning av styrelsemedlem. Det sker med sluten omröstning där två tredjedelar majoritet av sittande styrelsens röster avgör.

§6. Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ där samtliga medlemmar har rösträtt. Årsmötet ska utlysas senast 14 dagar före utsatt årsmöte och motioner ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet äger rum. Verksamhetsåret och räkenskapsåret löper från 1 januari till 31 december. Årsmötet fastställs till januari månad. Mötet skall innehålla:

 • 1. Val av mötesordförande
 • 2. Val av mötessekreterare
 • 3. Val av två justerare tillika rösträknare
 • 4. Justering av röstlängd
 • 5. Mötets behörighet
 • 6. Godkännande av dagordning
 • 7. Verksamhetsberättelse
 • 8. Ekonomisk berättelse
 • 9. Revisionsberättelse
 • 10. Bevilja styrelsen ansvarsfrihet
 • 11. Valberedningens förslag till ny styrelse
 • 12. Val av ny styrelse
 • 13. Val av revisor
 • 14. Val av firmatecknare
 • 15. Fastställande av medlemsavgift för kommande läsår
 • 16. Motioner

§7. Revisor

Revisor utses på ordinarie eller extrainsatt årsmöte. Den utsedda revisorn ska granska föreningens ekonomi och verksamhet. Till det ordinarie årsmötet redovisas revisionsberättelsen tillsammans med den ekonomiska berättelsen och verksamhetsberättelsen för att kunna bevilja styrelsens ansvarsfrihet.

§8. Firmateckning

På årsmötet beslutas det om minst två personer som ska stå som firmatecknare var för sig för föreningen.

§9. Valberedningen

Valberedningen består av minst tre personer varav två avgående ledamöter i föreningen och en utomstående person. Valberedningen ska tillsättas senast 30 dagar innan utsatt årsmöte. Valberedningen ska till årsmötet lägga fram förslag på kandidater som kan väljas till styrelseledamöter. För att alla sökande ska behandlas lika ska valberedningen hålla intervjuer med samtliga sökande. Minst tre dagar innan årsmötet ska de föreslagna posterna förordas. Vakanta platser kan tillsättas av styrelsen.

§10. Röstning

Vid röstning gäller enkel majoritet, förutom vid röstning i §5, §11 och §12. Röstning via fullmakt gäller inte. Vid lika rösttal avgör ordförandes röst, om inte ordförande är närvarande gäller vice ordförandes röst. Vid personval avgör lottning. Sluten omröstning tillämpas vid personval, om så begärs.

§11. Ändring av stadgar

För att ändra dessa stadgar ska det på ett ordinarie eller extrainsatt årsmöte läggas fram ett förslag på ändringarna. Om årsmötet har synpunkter på ändringarna av stadgarna ska de revideras till kommande ordinarie eller extrainsatta årsmöte då ändringen av stadgarna kan röstas igenom. För att ändringen ska kunna verkställas krävs det att årsmötena har minst en månads mellanrum. Beslut fattas med minst två tredjedelars majoritet av röstlängden.

§12. Upplösning

För att föreningen skall kunna upplösas krävs ett skriftligt förslag till ordinarie eller extrainsatt årsmöte. För att upplösningen ska kunna verkställas krävs ett därpå ordinarie eller extrainsatt årsmöte med minst en månads mellanrum. Beslut fattas men minst två tredjedelars majoritet av röstlängden. Föreningens inventarier ska vid upplösningen säljas av. Inkomsterna från försäljningen och övriga tillgångar skall skänkas till liknande verksamhet. Val av verksamhet beslutar årsmöte. Om ingen aktivitet sker och inga styrelseledamöter finns i föreningen på två år så får studentkåren i Växjö, Linnéstudenterna mandat att gå in och upplösa föreningen.